Recent Entries

Rozpoczęcie stosowania ...

Dziś 25 maja 2018 roku Source: Infor.pl aktualności

Reprywatyzacja: Stołecz...

&lt![CDATA[ 4 maja 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie stwierdziło, że stołeczny ratusz przy zwrocie nieruchomości przy ul. Odolańskiej 7 w sposób rażący naruszył prawo. Powinien bowiem zbadać przesłankę posiadania nieruchomości, ujętą w art. 7 dekretu Bieruta, zaś w...

Polska Fundacja Narodow...

&lt![CDATA[ Według PFN, „wniosek WSA, że Fundacja gospodaruje majątkiem publicznym +nie będącym majątkiem publicznym sensu stricto+ stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa”. „W ocenie PFN oderwanym od jakichkolwiek przepisów prawa jest pogląd WSA, że...

W czerwcu radni oceniaj...

Nieudzielenie absolutorium wójtowi jest równoznaczne z podjęciem inicjatywy w sprawie przeprowadzenia referendum odwoławczego. W powiecie i województwie samorządowym uchwała taka jest tożsama z wnioskiem o odwołanie zarządu. Source: Infor.pl...

MS proponuje zmiany. Pu...

&lt![CDATA[ W propozycjach przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewidziano odejście od ogłoszeń sądowych w prasie i zastąpienie ich ogłoszeniami w internecie. Resort w uzasadnieniu podkreślił, że ogłoszenia sądowe zamieszczone w internecie mają szansę dotrzeć do...

Kiedy można zawiesić na...

Decyzję w sprawie zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków podejmuje dyrektor szkoły. O przypadku zawieszenia dyrektora decyduje natomiast organ prowadzący szkołę. Ponadto zawieszenie może nastąpić także z mocy prawa. Wówczas w ogóle nie jest wymagana decyzja...

Kukiz’15 i PSL-UE...

&lt![CDATA[ Według posła we wniosku wskazano w 7 punktach niezgodności zapisów noweli z Konstytucją. Jak dodał, chodzi m.in. o wprowadzenie zakazu wykonywania polowań w obecności i przy udziale dziecka do 18 roku życia. Zdaniem Jóźwiaka jest to ograniczenie konstytucyjnych praw...

Jak komunikować pracown...

Source: Infor.pl aktualności