Chcesz uzasadnienie wyroku? Najpierw zapłać. Najważniejsze zmiany w opłatach sądowych

&lt![CDATA[
Droższe pozwy

Przed 21 sierpnia br. opłata sądowa od pozwu wynosiła 5 proc. wartości przedmiotu sporu (np. kwota, której zasądzenia żądamy), ale nie więcej niż 100 tys. zł. Obecnie górna granica została przesunięta do kwoty 200 tys. zł, zaś 5 proc. opłata ma zastosowanie do roszczeń o wartości przedmiotu sporu powyżej 20 tys. zł. Poniżej tej kwoty obowiązują ustawowe widełki. Po kieszeni dostali więc zarówno ci którzy dochodzą wielkomilionowych kwot, jak i tych mniejszych.No dobrze, ale jak się przedstawiają konkretnie te opłaty? Przedstawiamy to w poniższej tabeli:

Wartość przedmiotu sporu/wartość przedmiotu zaskarżeniaOpłataDo 500 zł30 złponad 500 zł do 1 500 zł100 złponad 1 500 zł do 4 000 zł200 złponad 4 000 zł do 7 500 zł400 złponad 7 500 zł do 10 000 zł500 złponad 10 000 zł do 15 000 zł750 złponad 15 000 zł do 20 000 zł1000 złponad 20 000 zł5 proc. wartości przedmiotu sporu/wartości przedmiotu zaskrażenia

W sprawach drobnych, do 500 zł, nic się zatem nie zmieniło – koszt zainicjowania sporu nadal wynosi tylko 30 zł, ale już przy sporze o np. o 600 zł trzeba będzie zapłacić nie 30 zł, jak dziś, ale 100 zł.

Przy wnoszeniu środków odwoławczych decydujące dla ustalenia należnej opłaty znaczenie miała będzie wartość przedmiotu zaskarżenia (WPZ) i zastosowanie do niego mają powyższe widełki.Ważne: Wartość przedmiotu sporu może się różnić od wartości przedmiotu zaskarżenia. Ta druga może być bowiem mniejsza w sytuacji, gdy np. wnosimy środek odwoławczy tylko od części rozstrzygnięcia.

Chcesz uzasadnienie? Najpierw zapłać

Po zmianach każde uzasadnienie wymaga uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł. Strony, którym uzasadnienie jest potrzebne do zaskarżenia orzeczenia, z reguły na tym nie stracą, ponieważ opłata zaliczona zostanie na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Mówiąc prościej – opłata 100 zł wydatkowana na uzasadnienie obniży nam późniejszy koszt opłaty np. od apelacji.Przykład: Zaskarżamy wyrok w zakresie oddalenia kwoty 2000 zł. Opłata od apelacji wynosić będzie w takiej sytuacji 100 zł. Bowiem od ustawowych 200 (patrz: powyższa tabela) należy odjąć 100 zł, które uiściliśmy na poczet opłaty od sporządzenia uzasadnienia.

Droższe przerwanie biegu przedawnienia

Znacząco w górę poszły również koszty opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Instytucja ta była bardzo często wykorzystywana do przerwania biegu przedawnienia. Przed zmianami wniosek taki podlegał opłacie w wysokości 40 zł lub 300 jeżeli wartość przedmiotu sporu przekraczała 10 000 zł. Obecnie wynosi ona jedną czwartą opłaty od pozwu.

Opłaty kancelaryjne w górę

Przed 21 sierpnia br. za odpis czy wyciąg z akt płaciliśmy 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Obecnie opłata ta wynosi już 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron. Za kopię dokumentu znajdującego się w aktach zapłacimy 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron (wcześniej – 1zł za stronę).

Chcesz się porozumieć? Ustawodawca to docenia

Kolejną zmianą jest obniżenie opłat dla tych powodów, którzy przed wytoczeniem powództwa wzięli udział w mediacji lub złożyli wniosek do konsumenckiego sądu polubownego. Opłata ulegnie obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej niż o 400 zł. Na podstawę do obniżenia opłaty należy się powołać w pozwie.

]]
Source: Gazeta prawna