Czym jest windykacja komornicza?

Czym jest windykacja komornicza?

Windykacja komornicza to ostatni etap odzyskiwania długów od osób zadłużonych. Komornik za pomocą środków przymusu przyczynia się do wykonania wyroku, który zapadł w konkretnej sprawie właśnie poprzez egzekucję komorniczą. Praca komornika polega na zajęciu majątku dłużnika na poczet jego zobowiązań, a co za tym idzie na zaspokojeniu interesu wierzyciela, który odzyskuje swoją należność.

Egzekucja komornicza zachodzi na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytuł egzekucyjny jest to dokument, który stwierdza obowiązek określonego świadczenia.

 Tytułem egzekucyjnym jest:

  • orzeczenie sądowe – wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty
  • ugoda zawarta przed sądem – ugoda sądowa
  • orzeczenie referendarza sądowego
  • wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed sądem
  • ugoda zawarta przed mediatorem – ugoda pozasądowa, która zyskuje moc ugody zawartej przed sądem po jej zatwierdzeniu przez sąd
  • inne orzeczenia, ugody oraz akta – orzeczenie sądu zagranicznego, bankowy tytuł egzekucyjny
  • akt notarialny

Komornik za wszczęcie egzekucji nie pobiera opłaty. Gdy komornik ściągnie pieniądze czyli dokona egzekucji komorniczej dopiero pobiera opłatę. Koszty komornicze w przypadku świadczeń pieniężnych jest to 15% od należnej kwoty, jednak nie mniej niż jedna dziesiąta i nie więcej niż trzdziestokrotność wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Egzekucja komornicza niepieniężnych świadczeń i wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych uzależnione jest od uiszczonej opłaty stałej przez wierzyciela. Opłata ta wynosi 50% miesięcznego wynagrodzenia za:

  • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości oraz usunięcie z niej ruchomości
  • wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa
  • opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób , z tym iż odrębną opłatę pobiera od każdej izby

Opłatę stałą w wysokości 2% przeciętneg wynagrodzenia komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzmania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika. Kiedy egzekucja komornicza będzie skuteczna to wszystkie koszty ponosi dłużnik.