Jak informować strony w postępowaniu o lokalizacji inwestycji celu publicznego

W jaki sposób postąpić przy informowaniu stron w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli o wszczęciu postępowania, postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie, strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Natomiast na etapie przesłania projektu decyzji do uzgodnień organów istnieje obowiązek poinformowania stron postępowania (wszystkich) o wystąpieniu o zajęcie stanowiska do innego organu. Co zrobić z pismem informującym o wystąpieniu do organów uzgadniających i co zrobić z pismem informującym o możliwości zapoznania się z materiałami przed wydaniem decyzji?

Source: Infor.pl aktualności