KE: Otrzymaliśmy list od sędzi Gersdorf o środkach podjętych w Sądzie Najwyższym

&lt![CDATA[

„Otrzymaliśmy list od I prezes Sądu Najwyższego (Gersdorf – PAP) i
przyjęliśmy go do wiadomości” – powiedziała PAP rzeczniczka. Jak dodała,
Komisja nie otrzymała dotąd od polskiego rządu żadnych informacji na
ten temat.

„Zgodnie z postanowieniem wiceprezesa Trybunału (Sprawiedliwości Unii
Europejskiej) z dnia 19 października Rzeczpospolita Polska ma czas do
19 listopada na przekazanie Komisji informacji o środkach podjętych w
celu wykonania zarządzenia” – wskazała rzeczniczka.

We wtorek zespół prasowy SN poinformował PAP, że prof. Gersdorf jako I
prezes Sądu Najwyższego przesłała do KE informację o środkach podjętych
w SN w celu pełnego zastosowania się do postanowienia TSUE o tzw.
środkach tymczasowych.

Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował 19 października o zastosowaniu
tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o
SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli
65. rok życia. TSUE chciał m.in., by sędziowie, którzy w świetle nowych
przepisów już zostali przeniesieni w stan spoczynku, zostali przywróceni
do orzekania.

„W zawiadomieniu prezes Gersdorf poinformowała, że 19 października
wszyscy sędziowie SN objęci zakresem działania środków tymczasowych
zostali zawezwani do podjęcia obowiązków służbowych w SN i do końca
października 22 sędziów stawiło się w Sądzie Najwyższym, a części z nich
już przydzielono sprawy do rozpoznania” – informował we wtorek
Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Jak głosi to zamieszczone na stronie internetowej SN pismo wysłane do
KE – w Izbie Karnej pierwszą sesję z udziałem sędziów, którzy stawili
się po decyzji TSUE, zaplanowano na 22 listopada. Z kolei w Izbie Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych sesje z udziałem tych sędziów zostaną
wyznaczone pod koniec listopada, natomiast w Izbie Cywilnej pierwsza
sesja z ich udziałem zostanie dopiero zaplanowana.

„Sędziom, których dotyczy postanowienie, zostały stworzone warunki
techniczne i lokalowe do podjęcia działalności orzeczniczej” –
zaznaczono w piśmie.

Jak mówił Michałowski, w informacji skierowanej do KE – oraz również
do TSUE – przekazano także, iż „organy władzy ustawodawczej i
wykonawczej prowadzą rozważania co do sposobu wykonania przedmiotowego
postanowienia”. W piśmie do KE wskazano, że „wątpliwości tychże organów
wywołuje to, czy dla zapewnienia, by sędziowie SN, których dotyczą
przepisy wymienione w postanowieniu z 19 października, mogli pełnić
funkcje na tym samym stanowisku, (…) konieczna jest zmiana ustawy z 8
grudnia 2017 r. o SN”.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik mówił pod koniec
października, że sędzia Gersdorf nie jest I prezesem SN, a sędziowie,
którzy wrócili do SN po decyzji TSUE, są cały czas sędziami w stanie
spoczynku. Inny wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł mówił zaś w
Sejmie, że wykonanie decyzji TSUE z 19 października wymaga stworzenia
podstawy prawnej do tzw. zawieszenia mocy wskazanych przepisów ustawy o
SN i zmiany statusu sędziów przeniesionych w stan spoczynku.

Wśród tych sędziów, których objęła decyzja TSUE i którzy powrócili do
wykonywania obowiązków w SN, był prezes Izby Karnej sędzia Stanisław
Zabłocki. On również na skutek przepisów ustawy o SN pierwotnie
przeszedł w stan spoczynku.

W poniedziałek sędzia Zabłocki wydał zarządzenie, na mocy którego
zdjęto z wokandy sprawy wyznaczone w listopadzie i grudniu do
rozpoznania przez powołanego do Izby Karnej przed miesiącem Wojciecha
Sycha. Na mocy decyzji sędziego Zabłockiego wstrzymano też wyznaczanie
sędziego Sycha do składów orzekających w SN. „Zarządzenie niniejsze jest
uzasadnione z uwagi na potrzebę dbałości o jednolitość praktyki sądowej
oraz bezpieczeństwo procesowe stron” – zaznaczył prezes Zabłocki w
zarządzeniu opublikowanym na stronie SN.

10 października prezydent Andrzej Duda powołał na sędziów Sądu
Najwyższego 27 osób: 19 w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych, siedmiu w Izbie Cywilnej i jednego sędziego – Wojciecha
Sycha – w Izbie Karnej. Wcześniej, 20 września, prezydent powołał 10
osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. Powołania te były zakończeniem
procedury zainicjowanej w końcu czerwca publikacją w Monitorze Polskim
obwieszczenia prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN; do
objęcia były 44 wakaty sędziowskie.

Tymczasem we wrześniu Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wnioski
o zabezpieczenie i wstrzymał – w zaskarżonych częściach – wykonanie
uchwał KRS odnoszących się do powołania sędziów SN do Izb Karnej,
Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wnioski
złożyli w NSA kandydaci na sędziów SN, którzy w końcu sierpnia nie
uzyskali rekomendacji KRS.

]]
Source: Gazeta prawna