KE: Przyjęliśmy do wiadomości publikację noweli ustawy o SN

&lt![CDATA[

Rzeczniczkę KE pytano na konferencji prasowej, czy po znowelizowaniu
przez Polskę ustawy o SN Komisja zamierza wycofać skargę w sprawie tej
ustawy z Trybunału Sprawiedliwości UE.

„Nowelizacja ustawy o SN została opublikowana w polskim Dzienniku
Ustaw w poniedziałek. Komisja Europejska odnotowuje, że te zmiany
zachodzą i idą we właściwym kierunku” – odpowiedziała Mina Andreewa.
Dodała, że jednocześnie trzeba uwzględnić „ogólny kontekst podejmowanych
środków i zmian w ramach kompleksowej oceny zasad prawnych”.

Rzeczniczka przekazała, że obecnie Komisja analizuje nowe prawo i
jego zgodność z prawem unijnym, a w szczególności z ostatecznym
postanowieniem wydanym 17 grudnia 2018 r. przez Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w sprawie środków tymczasowych dotyczących ustawy o
SN.

Przypomniała też, że TSUE nakazał polskim władzom powiadomić Komisję o
działaniach podjętych w celu wykonania postanowienia najpóźniej miesiąc
po jego wydaniu, czyli do 17 stycznia. „Otrzymana odpowiedź zostanie
również uwzględniona w naszej analizie” – wskazała rzeczniczka.

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowela ustawy o
Sądzie Najwyższym, umożliwiająca sędziom SN i Naczelnego Sądu
Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65.
roku życia, powrót do pełnienia urzędu. Zmiana weszła w życie we wtorek.

Posłowie uchwalili nowelizację 21 listopada, dwa dni później ustawę
przyjął Senat. Nowela trafiła do prezydenta, który zgodnie z przepisami
miał 21 dni na jej podpisanie. Termin ten upływał 17 grudnia i tego dnia
ustawa została podpisana przez Andrzeja Dudę.

Nowelizacja przewiduje, że sędziowie, którzy objęli stanowisko w SN
przed wejściem w życie tej nowelizacji, przechodzą w stan spoczynku,
przy zastosowaniu przepisu poprzedniej ustawy o SN z 2002 r., czyli z
dniem ukończenia 70. roku życia; sędzia będzie mógł przejść w stan
spoczynku na własny wniosek po ukończeniu 65. roku życia (mężczyźni) lub
po ukończeniu 60 lat (kobiety), jeżeli na stanowisku sędziego SN
przepracował nie mniej niż dziewięć lat.

Sędziowie, którzy obejmą stanowisko w SN po wejściu w życie tej
nowelizacji, będą przechodzić w stan spoczynku zgodnie z przepisem nowej
ustawy o SN, która weszła w życie 3 kwietnia br., czyli z dniem
ukończenia 65. roku życia, chyba że nie później niż na sześć miesięcy i
nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed ukończeniem tego wieku złożą
oświadczenie o woli dalszego orzekania, a prezydent wyrazi na to zgodę.

Nowela zakłada też, że jeśli na jej podstawie do pełnienia urzędu w
SN powrócił sędzia, który zajmował stanowisko I prezesa SN lub prezesa
SN, kadencję uważa się za nieprzerwaną. Regulacje dotyczą I prezes SN
Małgorzaty Gersdorf oraz dwóch prezesów Izb SN – Stanisława Zabłockiego i
Józefa Iwulskiego.

Nowelizacja przewiduje również, że sędziowie, którzy powrócą na swoje
stanowiska na mocy noweli, będą musieli zwrócić świadczenia pobrane w
związku z przejściem w stan spoczynku. Natomiast sędziom, którzy
przeszli w stan spoczynku na mocy grudniowej ustawy, a po wejściu w
życie tej nowelizacji złożyli oświadczenie o woli pozostania w stanie
spoczynku, przysługuje dożywotnie uposażenie w wysokości wynagrodzenia
pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku. Uposażenie tej samej
wysokości dostaną również sędziowie, którzy otrzymali zgodę prezydenta
na orzekanie po 65 roku życia, ale złożą później oświadczenie o woli
przejścia w stan spoczynku oraz sędziowie, które po ukończeniu 60 lat
wyrażą wolę przejścia w stan spoczynku.

19 października TSUE, przychylając się do wniosku Komisji
Europejskiej, wydał wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków
tymczasowych, w ramach których zobowiązał Polskę do: zawieszenia
stosowania przepisów ustawy o SN dot. przechodzenia sędziów, którzy
ukończyli 65. rok życia, w stan spoczynku; przywrócenia do orzekania
sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan
spoczynku; powstrzymania się od wszelkich działań zmierzających do
powołania sędziów SN na stanowiskach, których dotyczą kwestionowane
przepisy. TSUE 17 grudnia podjął ostateczną decyzję o zobowiązaniu
Polski do zawieszenia przepisów ustawy o SN.

]]
Source: Gazeta prawna