Konstytucja wymaga zmian. Co i jak modyfikować?

Konstytucja wymaga zmian. Co i jak modyfikować?

Poniżej wskazuję jedynie przykładowe postulaty, w obrębie unormowań obowiązującej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., mogące być przedmiotem refleksji i debaty nad jej nowelizacją (zmianą).

1. Chociaż preambuła nie jest koniecznym elementem konstytucji, w tradycji polskiej z reguły była ona uwzględniana; wstępy zawierały konstytucje z 1791 r., 1921 r. i 1952 r., a w minimalnej wersji także wszystkie tzw. małe konstytucje z 1919 r., 1947 r. i 1992 r. Ustalenie treści wstępu budziło ogromne kontrowersje w toku prac konstytucyjnych w latach 1992-1997, a jego ostatecznie przyjęta postać w Konstytucji z 1997 r. jest wadliwa: nie dokonuje rzetelnego obrachunku z przeszłością okresu PRL (doktryna „grubej kreski”), nie określa ściśle momentu restytucji suwerennej państwowości polskiej, nie zawiera wyraźnego odwołania do ponadpozytywnych źródeł prawa stanowionego, czyli do prawa naturalnego i wartości nadrzędnych względem prawa państwowego, ani konsekwentnej idei ciągłości prawnej Państwa Polskiego. Nie zamieszcza też invocatio Dei (odwołania do Boga).

W kontekście historycznym oraz doświadczeń ostatniego 20-lecia, w tym procesów integracyjnych z udziałem Polski (członkostwo w NATO, akcesja do Unii Europejskiej i integracja europejska), należałoby rekomendować utrzymanie, ale opracowanej na nowo preambuły konstytucyjnej.


Source: Gazeta prawna