Masz wątpliwości co do bezstronności sędziego? Możesz wnioskować o jego wyłączenie

Masz wątpliwości co do bezstronności sędziego? Możesz wnioskować o jego wyłączenie

Chodzi o takie sprawy:• w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, ze wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;• swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;• osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;• w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron;• w których w niższej instancji brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia;• o ważność aktu prawnego sporządzonego z jego udziałem lub przez niego rozpoznanego;• w których występował jako prokurator;• o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wydaniu tego orzeczenia.

Mogą też pojawić się sytuacje, nie wymienione powyżej, które jednak mogą wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego. Najogólniej, podstawą wyłączenia mogą być stosunki o charakterze emocjonalnym, jak np. przyjaźń, sympatia, ale też niechęć, czy nienawiść (por. wyrok SA w Łodzi z 02.10.2014 r., I ACa 342/14). Także osobiste powiązania gospodarcze (powiązania majątkowe, kredytowe) mogą stanowić podstawę wyłączenia. Skoro jednak ustawa przewiduje możliwość wyłączenia sędziego na podstawie innych okoliczności, niewymienionych na wstępie, to trzeba zaznaczyć, że każdy przypadek będzie wymagał indywidualnego podejścia i ustalenia, czy dane okoliczności faktycznie mogą podważyć wiarę w bezstronność sędziego. Co istotne, ustawa nie przytacza wskazówek co do rodzaju okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego. Strona powinna przytoczyć konkretne okoliczności, na podstawie których wyraża uzasadnioną obawę o braku bezstronności sędziego. Mogą one dotyczyć stosunków pozasądowych istniejących jeszcze przed wszczęciem procesu sądowego, jak i okoliczności zaistniałych na poszczególnych na poszczególnych etapach procesu, czy tez poszczególnych czynności procesowych (por. postanowienie SA w Poznaniu z 30.12.2013 r., III AUz 117/13).

Subiektywne i obiektywne wątpliwości

Wyłączenie sędziego staje się niezbędne wobec wystąpienia już choćby subiektywnej wątpliwości co do bezstronności sędziego. Taka wątpliwość musi być przy tym jednak uzasadniona, a osoba, która wnosi o wyłączenie sędziego powinna uprawdopodobnić wystąpienie okoliczności, które mogą obiektywnie rzutować na bezstronność i niezawisłość sędziowską (por. postanowienie SN z 14.092017 r., V CO 165/17). Nie wystarczy sama wątpliwość strony co do bezstronności sędziego. Odczucie co do tych wątpliwości musi być uzasadnione w okolicznościach danej sprawy (por. postanowienie SN z 10.01.2017 r., III UO 3/16)


Source: Gazeta prawna