Nieujęcie w ewidencji wyników inwentaryzacji środków trwałych

Nieprawidłowość: Na koniec 2016 r. nie dokonano uzgodnienia sald kont ksiąg pomocniczych prowadzonych do kont: 011 „Środki trwałe” i 013 „Pozostałe środki trwałe” z saldami odpowiadających im kont księgi głównej. Rozliczenie wyników inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, przeprowadzonej w drodze spisu z natury na dzień 31 grudnia 2016 r., zostało dokonane wyłącznie w odniesieniu do danych zawartych w ewidencji pomocniczej i nie wykazało różnic. W rezultacie na koniec 2016 r. nie zostały usunięte niezgodności sald ewidencji pomocniczej i syntetycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

Source: Infor.pl aktualności