Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont

Pytanie redakcji PRB: Od października 2016 r. trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ma ono zastąpić rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. Projekt był przedmiotem uzgodnień zewnątrzresortowych (przekazano 17 października 2016 r.). W ich toku zgłoszono bardzo wiele uwag, w związku z czym podjęto decyzję o wydłużeniu prac legislacyjnych nad projektem. Na kiedy planowane jest zakończenie prac i czy zgodnie z ostatnim dostępnym projektem z 19 maja 2017 r. rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i będzie miało zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 rok? – pismo to zostało przesłane do Dyrektora Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów

Source: Infor.pl aktualności