Ocena wodnoprawna. Nowy instrument w Prawie wodnym

Ocena wodnoprawna. Nowy instrument w Prawie wodnym

Ocena wodnoprawna to nowa decyzja wprowadzona do ustawy Prawo wodne wymagana dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, w szczególności w zakresie ochrony wód oraz poprawy ich stanu ekologicznego i chemicznego. Katalog rodzajów inwestycji i działań, dla których ocena prawna będzie wymagana nie jest jeszcze znany z uwagi na konieczność uregulowania tej kwestii w rozporządzeniu. Wydawana ma być ona na wniosek inwestora planującego przeprowadzenie inwestycji wpływającej na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, a w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zastępuje się ją decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.


Source: Gazeta prawna