Okresy uwzględniane przy ustalaniu stażu emerytalnego

Przy ustalaniu stażu emerytalno-rentowego zalicza się okresy składkowe, okresy nieskładkowe oraz niekiedy okresy uzupełniające. Aby jednak ZUS mógł brać te okresy pod uwagę, należy je odpowiednio udokumentować.

Source: Infor.pl aktualności