Pakiet alimentacyjny: Zmiany w świadczeniach w 2019

&lt![CDATA[
Podniesienie kryterium dochodowego

Obowiązujące od 2008 roku kryterium dochodowe dla świadczeń alimentacyjnych wynosi 725 zł na osobę. Po wprowadzeniu zmian proponowanych przez MPiPS ma ono wzrosnąć do 800 złotych. Nowa stawka będzie obowiązywać od okresu świadczeniowego 2019/2020.

Umożliwienie prowadzenia egzekucji z diet przysługujących dłużnikom 

Projekt ustawy przewiduje możliwość egzekucji z diet na pokrycie kosztów podróży służbowych. Zajęciu przez komornika może ulec nawet 50 procent kwot przysługujących dłużnikowi alimentacyjnemu z tego tytułu.

Sankcje dla pracodawców

Pracodawca, który zatrudnia osobę figurującą w Krajowym Rejestrze Zadłużonych z powodu obowiązku alimentacyjnego i wypłaca jej pensję bez uwzględnienia potrąceń na rzecz zaległych świadczeń będzie ponosił solidarną odpowiedzialność za jej zadłużenie – do wysokości kwoty rocznych zobowiązań. Ma to zapobiec przypadkom „krycia” pracownika przed egzekucją komorniczą, na które zgadzają się niektórzy pracodawcy.

Aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych

MPiPS chce przeciwdziałać zjawisku niemożności wypłacania alimentów przez zadłużonych z powodu bezrobocia. Resort zaproponował zaangażowanie takich osób w roboty publiczne. Uczynieniu rozwiązania bardziej skutecznym ma służyć nałożenie na organizatorów robót publicznych obowiązku zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych.

Sprawniejsze uzyskiwanie informacji przez komorników

W projekcie ustawy zaproponowano metody, które mają umożliwić komornikom łatwiejszy dostęp do informacji o dochodach dłużników alimentacyjnych. Zasugerowano, by mogli oni uzyskiwać je z ZUS drogą elektroniczną. Dane na temat zatrudnienia zadłużonych mają być aktualizowane co miesiąc.

]]
Source: Gazeta prawna