PiS przeforsował swoją wizję zmian w sądownictwie

PiS przeforsował swoją wizję zmian w sądownictwie

Sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka udało się, zgodnie z założeniami, zakończyć prace nad prezydenckimi projektami dotyczącymi sądownictwa. Finalnie wprowadzono do obu ustaw kilkadziesiąt poprawek. Niektóre z nich nie były uzgodnione ani z Andrzejem Dudą, ani z jej przedstawicielami. Mimo to prezydencki minister Paweł Mucha w jednym z wywiadów deklarował, że nie czuje się oszukany i ograny przez PiS i że można się spodziewać kolejnych korekt podczas dalszych prac w parlamencie.

Najpewniej posłowie zajmą się ponownie prezydenckimi projektami na rozpoczynającym się już jutro posiedzeniu Sejmu.

Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

Prezydencki projekt

Poprawki PiS

Postępowanie dyscyplinarne

– nie wyróżnia pod względem płacowym sędziów Izby Dyscyplinarnej.

– sędziowie nowo powołanej Izby Dyscyplinarnej mają otrzymywać dodatek 40 proc. wynagrodzenia.

Kompetencje I prezesa SN

– projekt nie pozbawiał I prezesa SN kompetencji opiniowania kandydatów na prezesów SN kierujących poszczególnymi izbami;

– zgodnie z projektem prezydent może, choć nie musi zasięgnąć opinii prezesa SN w sprawie powołania prezesa kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej;

– I prezes SN część obowiązków miałby wykonywać w porozumieniu z prezesem kierującym pracami Izby Dyscyplinarnej, w tym m.in. reprezentować SN przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz w pracach komisji sejmowych i senackich czy też opiniować wnioski o dalsze pełnienie urzędu na stanowisku sędziego SN przez osoby, które ukończyły 65. rok życia.

– I prezes SN nie będzie opiniował kandydatów na prezesów SN kierujących poszczególnymi izbami;

– powołując prezesa kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej, prezydent nie będzie miał możliwości zasięgnięcia na ten temat opinii I prezesa SN;

– I prezes SN nie będzie już m.in. opiniował wniosków sędziów, którzy chcieliby nadal orzekać mimo ukończenia 65. roku życia, czy też wykonywał czynności względem ławników. Kompetencje te przejdą na prezesa kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej.

Kompetencje zgromadzenia ogólnego sędziów SN i zgromadzeń poszczególnych izb

– oba te organy wyrażają opinie w sprawie kandydatów na sędziów SN.

– w/w organy SN nie będą już mogły wyrażać opinii w sprawie kandydatów na sędziów SN.

Skarga nadzwyczajna

– przewiduje, że skargę nadzwyczajną można wnieść od każdego prawomocnego orzeczenia.

– Skarga nadzwyczajna nie będzie przysługiwała w sprawach o wykroczenia, wykroczenia skarbowe i sprawach rozwodowych .

Występowanie z pytaniami prawnymi do Trybunału Konstytucyjnego

– SN, jeżeli przy rozpatrywaniu skargi nadzwyczajnej dojdzie do wniosku, że przyczyną niesłusznego wyroku jest przepis sprzeczny z konstytucją, będzie musiał skierować pytanie prawne do TK.

– przepis ten ma zostać wykreślony.

Powoływanie sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej

– projekt nie przewiduje, w jakich terminach mają być powoływani sędziowie Izby Dyscyplinarnej.

– prezydent ma rozpocząć procedurę powoływania sędziów Izby Dyscyplinarnej w ciągu siedmiu dni od wejścia w życie ustawy; sędziowie będą mieli od tego momentu 14 dni, by zgłosić swoje kandydatury.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa

Sposób wyboru członków KRS pochodzących ze środowiska sędziowskiego

– kandydatów na członków KRS będą mogły wskazywać grupy 2 tys. obywateli oraz 25 sędziów w stanie czynnym;

– Sejm wybiera sędziów do KRS spośród tych zgłoszonych przez obywateli lub sędziów większością 3/5 głosów w obecności co najmniej ustawowej liczby posłów. Jeżeli nie uda się w ten sposób wybrać członka KRS, wyboru dokonuje Sejm w głosowaniu imiennym.

– kandydatów na członków KRS będą mogły wskazywać grupy 2 tys. obywateli oraz 25 sędziów, także w stanie spoczynku, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy;

– każdy z klubów parlamentarnych spośród sędziów wskazanych przez obywateli lub przedstawicieli zawodów prawniczych wybierze maksymalnie dziewięciu swoich kandydatów. Jeżeli łączna ich liczba będzie mniejsza niż 15, brakujących do tej liczby sędziów dobierze Prezydium Sejmu. Tak przygotowana lista trafi z kolei do „właściwej” komisji sejmowej, która wybierze spośród osób na niej figurujących 15 sędziów. Następnie Sejm będzie głosował listę przygotowaną przez komisję. W pierwszym etapie Sejm będzie musiał wybrać członków rady większością 3/5 głosów. Gdy to się nie uda, wystarczy bezwzględna większość.

Vacatio legis

– ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia;

– Marszałek Sejmu w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia nowelizacji obwieszcza o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów do rady;

– obywatele i sędziowie mają 21 dni od obwieszczenia, aby zgłosić swoich kandydatów

– ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia;

– Marszałek Sejmu będzie miał trzy dni od momentu ogłoszenia nowelizacji na obwieszczenie rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatów do rady;

– obywatele i inne uprawnione podmioty mają 14 dni od dokonania przez marszałka obwieszczenia na zgłoszenie swoich kandydatów

Etap legislacyjny

Projekt przed II czytaniem w Sejmie


Source: Gazeta prawna