Polska Fundacja Narodowa skorzysta z prawa do skargi kasacyjnej do NSA

&lt![CDATA[

Według PFN, „wniosek WSA, że Fundacja gospodaruje majątkiem publicznym +nie będącym majątkiem publicznym sensu stricto+ stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa”. „W ocenie PFN oderwanym od jakichkolwiek przepisów prawa jest pogląd WSA, że majątek Fundacji, pochodzący z darowizn spółek, w przeważającej mierze jedynie częściowo kontrolowanych przez Skarb Państwa, posiada w dalszym ciągu przymiot +majątku publicznego+. Jest to pogląd sprzeczny wewnętrznie, bowiem na wstępie uzasadnienia orzeczenia WSA podkreślił jednocześnie, iż nie jest to +majątek publiczny sensu stricto+” – czytamy w komunikacie.

W ocenie PFN, sąd błędnie ustalił również, że minister właściwy ds. Skarbu Państwa i minister właściwy ds. energii „mają możliwość wpływania na wybór członków Fundacji”. „Nadzór nad fundacjami ma charakter ustawowy i dotyczy każdej fundacji, niezależnie od prowadzonej działalności. Spotęgowało to wątpliwości Zarządu Fundacji co do podlegania jej ustawie o dostępie do informacji publicznej” – wyjaśniła PFN.

PFN podkreśliła, że nie chce narażać się na konsekwencje błędnego postępowania z wnioskami o dostęp do informacji publicznej. „Dotychczasowe obawy Fundacji związane były z możliwością wystąpienia na drogę sądową i odszkodowawczą przez podmioty zawierające z nią umowy. Mogłoby to nie tylko narazić majątek Fundacji, ale także realizację jej projektów” – czytamy w komunikacie.

Fundacja dodała, że będzie nadal rozpatrywać kierowane do niej wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

]]
Source: Gazeta prawna