Rada gminy nie może wskazać członków zespołu interdyscyplinarnego

Rada gminy nie może wskazać członków zespołu interdyscyplinarnego

Przepisy nie przyznają radzie gminy kompetencji do określania składu zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rada może ustalić jedynie tryb, sposób powoływania i odwoływania jego członków oraz szczegółowe warunki funkcjonowania – orzekł WSA w Krakowie.
Source: Gazeta prawna