Ranking wydziałów prawa 2019: Jak ocenialiśmy uczelnie?

&lt![CDATA[

Dołączyliśmy także punkty za zdawalność na aplikacje prawnicze. Szkoły wyższe zostały w tym roku podzielone na trzy grupy zgodnie z liczbą absolwentów rocznika 2018 przystępujących do egzaminów na aplikacje.

• pierwsza grupa: uczelnie z liczbą absolwentów od 105 do 376 osób – zdawalność 100 proc. – 10 pkt;

• druga grupa: uczelnie z liczbą absolwentów od 13 do 98 osób – zdawalność 100 proc. – 5 pkt;

• trzecia grupa: uczelnie z liczbą absolwentów poniżej 9 osób – zdawalność 100 proc. – 2,5 pkt.

Oceniając kadrę, wzięliśmy pod uwagę:

1) liczbę studentów przypadających na pracownika naukowego (maks. 6 pkt),

2) liczbę profesorów i doktorów habilitowanych na pierwszych etatach przypadających na wszystkich pracowników (maks. 5 pkt),

3) liczbę profesorów i doktorów habilitowanych na pierwszych etatach przypadających na 100 studentów prawa (maks. 5 pkt),

4) liczbę doktorów prawa i nauk pomocniczych przypadających na 100 studentów prawa (maks. 1,5 pkt),

5) liczbę nowo zatrudnionych pracowników od 2016 r. w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 1,5 pkt),

6) liczbę wyjazdów zagranicznych kadry naukowej w latach 2016–2019 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 2 pkt),

7) liczbę grantów badawczych otrzymanych przez wydział lub jego pracowników w latach 2016–2019 (maks. 3,5 pkt),

8) liczbę publikacji naukowych (książek) pracowników wydziału w latach 2016–2019 w stosunku do liczby pracowników (w proc., maks. 4 pkt),

9) liczbę publikacji naukowych (artykuły) pracowników wydziału w latach 2016–2019 w stosunku do liczby pracowników (w proc., maks. 2 pkt),

10) liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora nauk prawnych i pomocniczych od 2016 r. (maks. 1 pkt),

11) liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora habilitowanego od 2016 r. (maks. 3 pkt),

12) liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora od 2016 r. (maks. 4 pkt),

13) udział pracowników w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych (maks. 2 pkt).

Badając jakość i warunki kształcenia, wzięliśmy pod uwagę:

1) możliwość nadawania stopnia doktora (maks. 5 pkt),

2) możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego (maks. 7 pkt),

3) liczbę książek w bibliotece przypadającą na jednego studenta prawa (maks. 3 pkt),

4) liczbę miejsc w czytelni przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt),

5) liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX lub równorzędnym przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt),

6) dostęp do bezpłatnego internetu na terenie wydziału (maks. 1 pkt),

7) liczbę dostępnych lektoratów języka obcego (maks. 1 pkt),

8) funkcjonowanie kliniki prawa (maks. 2 pkt),

9) funkcjonowanie szkoły prawa obcego (maks. 3 pkt),

10) funkcjonowanie klubu absolwenta (maks. 0,5 pkt),

11) funkcjonowanie biura karier (maks. 0,5 pkt),

12) liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych (maks. 2 pkt),

13) wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, jego pracowników i studentów w latach 2016–2019 (maks. 2,5 pkt),

14) liczbę krajowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2016–2019 (maks. 3 pkt),

15) liczbę międzynarodowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2016–2019 (maks. 3,5 pkt),

16) liczbę prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych (maks. 2 pkt),

17) liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą (maks. 1,5 pkt).

Badając wymogi i jakość absolwentów, wzięliśmy pod uwagę:

1) liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem (maks. 2,5 pkt),

2) obowiązek zdania egzaminu z języka obcego (maks. 3,5 pkt),

3) liczbę egzaminów z języka obcego, które trzeba zdać (maks. 1 pkt),

4) obowiązkowe praktyki w sądach (maks. 2 pkt),

5) umożliwienie studentom odbycia praktyk w innych instytucjach (maks. 1,5 pkt),

6) monitorowanie losów absolwentów (maks. 0,5 pkt),

7) aktualną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (maks. 3 pkt),

8) aktualną posiadaną kategorię Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (maks. 2 pkt),

9) możliwość studiowania prawa w języku angielskim (maks. 1,5 pkt),

10) możliwość odbywania zajęć na kierunku prawo w trybie e-learningu (maks. 1 pkt),

11) liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

– prawa cywilnego (maks. 0,25 pkt),

– prawa karnego (maks. 0,25 pkt),

– prawa handlowego (maks. 0,25 pkt),

– postępowania karnego (maks. 0,25 pkt),

– postępowania cywilnego (maks. 0,25 pkt),

– postępowania administracyjnego (maks. 0,25 pkt),

– prawa Unii Europejskiej (maks. 0,25 pkt),

12) liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

– prawa cywilnego (maks. 0,75 pkt),

– prawa karnego (maks. 0,75 pkt),

– prawa handlowego (maks. 0,75 pkt),

– postępowania karnego (maks. 0,75 pkt),

– postępowania cywilnego (maks. 0,75 pkt),

– postępowania administracyjnego (0,75 pkt),

– prawa Unii Europejskiej (0,75 pkt).

CHCESZ POZNAĆ PEŁNE WYNIKI RANKINGU? PRZEJDŹ DO E-DGP >>

]]
Source: Gazeta prawna