RPO zaskarżył do sądu decyzję PUODO o niepublikowaniu list poparcia kandydatów do KRS

&lt![CDATA[

Zdaniem rzecznika, prezes UODO w precedensowy sposób przyznał sobie
prawo do kontrolowania prawomocnych orzeczeń sądu. W ten sposób RPO
nawiązał do wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego, który orzekł w
czerwcu, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy nazwisk osób
popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, i do późniejszego
postanowienia prezesa UODO o m.in. powstrzymaniu przez Kancelarię Sejmu
publikacji tych informacji. Adam Bondar zarzucił decyzji prezesa UODO
rażące naruszenie Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
ustawy o ochronie danych osobowych i niezgodność z konstytucją.

W końcu lipca prezes UODO wydał postanowienie zobowiązujące
Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub
udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych
w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do KRS, złożone w
ramach procedury wyboru 15 sędziów członków Rady przez Sejm. Jak
zaznaczono, postanowienie to ma charakter tymczasowy i zakazuje
udostępniania danych do wydania przez prezesa UODO decyzji kończącej
postępowanie w sprawie. Kancelaria Sejmu zastosowała się do
postanowienia PUODO i wstrzymała się z wykonaniem wyroku NSA.

Z komunikatu zamieszczonego w poniedziałek na stronie RPO wynika, że
rzecznik zaskarżył decyzje prezesa UODO Jana Nowaka do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie. Bodnar wniósł przy tym o wstrzymanie
wykonania tych decyzji i o stwierdzenie ich nieważności lub ich
uchylenie.

W skardze Rzecznik podkreślił, że sytuacja spowodowana
postanowieniem PUODO prowadzi do podważenia fundamentów państwa prawa i
zasad rządzących wymiarem sprawiedliwości. „Próba zablokowania wykonania
wyroku NSA poprzez akt administracyjny może zmierzać do wytworzenia
nowego standardu – nie tylko w odniesieniu do samego NSA, lecz
generalnie dla całego sądownictwa w Polsce” – zaznaczył RPO.

Według rzecznika, „utrzymywanie stanu, w którym prezes UODO blokuje
wykonanie wyroku, może prowadzić do naruszenia zasad, o których mowa w
art. 2 Konstytucji”. RPO przypomniał przy tym, że zgodnie z art. 184
konstytucji to NSA oraz inne sądy administracyjne sprawują kontrolę
działalności administracji publicznej, a nie organ administracji
publicznej, jakim jest UODO. „Z punktu widzenia art. 184 Konstytucji
niedopuszczalne jest przyjęcie, że wyrok ten może być obecnie
zakwestionowany przez Prezesa UODO” – ocenił rzecznik.

Bodnar wyraził też obawę, że w konsekwencji postanowień PUODO może
dojść do „spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, które – raz
zaistniałe – powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości”.

Wybór przez Sejm 15 członków sędziów KRS na czteroletnią kadencję
odbył się w marcu ub.r. zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła
w życie w połowie stycznia 2018 r. Wcześniej wybierały ich środowiska
sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów
do KRS były grupy 25 sędziów i co najmniej dwóch tysięcy obywateli.
Wpłynęło 18 kandydatur.

Do Kancelarii Sejmu były składane wnioski m.in. polityków i
organizacji społecznych o udostępnienie informacji o imionach,
nazwiskach i miejscach orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia
kandydatów do KRS. Szef Kancelarii Sejmu odmawiał udostępnienia tych
danych.

Skargę na odmowę przez Kancelarię Sejmu udostępnienia załączników do
zgłoszeń kandydatów na członków KRS – zawierających wykaz obywateli i
sędziów popierających te zgłoszenia – złożyła posłanka PO-KO Kamila
Gasiuk-Pihowicz. Kiedy warszawski Sąd Administracyjny uchylił decyzję
szefa Kancelarii Sejmu, ta odwołała się do Naczelnego Sądu
Administracyjnego.

28 czerwca NSA orzekł, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy
nazwisk osób popierających kandydatów do KRS złożone w ramach procedury
wyboru 15 sędziów członków Rady przez Sejm.

14-dniowy termin na udostępnienie list poparcia, liczony od
dostarczenia Kancelarii Sejmu pisemnego uzasadnienia wyroku NSA, minął
30 lipca. Tego dnia Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że do
Kancelarii Sejmu wpłynęło wydane 29 lipca postanowienie prezesa UODO
zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia
lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów,
zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do
Krajowej Rady Sądownictwa. Jak zaznaczono, postanowienie to ma charakter
tymczasowy i zakazuje udostępniania danych do czasu wydania przez
prezesa UODO decyzji kończącej postępowanie w sprawie. „Kancelaria Sejmu
będzie oczekiwać na wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ostatecznej decyzji o dopuszczalności ujawnienia danych
osobowych sędziów” – dodano.

W sierpniu grupa posłów PiS zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego
przepis ustawy o KRS dot. ujawnienia zgłoszeń kandydatów do Rady.
Posłowie do skargi dołączyli wniosek o zabezpieczanie „tak, aby do czasu
rozstrzygnięcia Trybunału, wyrok NSA nie podlegał wykonaniu”.

]]
Source: Gazeta prawna