SBB proponuje wykreślić z kodeksu postępowania cywilnego możliwość stosowania BTE

&lt![CDATA[

SBB ma nadzieję, że projekt zostanie złożony w Sejmie jako poselski.

Projekt jest krótki, w kodeksie postępowania cywilnego proponuje dodać jeden artykuł, mówiący, że jeżeli wierzyciel prowadzi egzekucję na podstawie BTE opatrzonego klauzulą wykonalności, która została wydana i uprawomocniła się po konkretnym dniu, „postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone na wniosek dłużnika”.

Celem projektu, jak wynika z uzasadnienia, jest „usunięcie niespójności w przepisach procedury cywilnej pozostałych po wykonaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego”.

Uzasadnienie przywołuje dwa werdykty TK w tej sprawie, w tym ten z kwietnia 2015 roku, który uznał BTE za niezgodny z konstytucją.

Zwraca jednak uwagę, że wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego ograniczyło się do nowelizacji ocenianego przez TK prawa bankowego, natomiast został art. 485 § 3 kodeksu postępowania cywilnego. Głosi on, że „sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty”.

„Aktualnie uprawnienie banku do otrzymania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w oparciu o wyciąg z ksiąg handlowych nie korzystający z mocy dokumentu urzędowego, a będący dokumentem prywatnym (oświadczeniem strony) nie posiada uzasadnienia prawnego. Pozostawiony art. 485 § 3 kpc stanowi przejaw niezgodności procedury w tym zakresie z art. 32 ust. 1 Konstytucji, poprzez wypaczenie roli stron w procesie i nieuzasadnione uprzywilejowanie pozycji banku – powoda w stosunku do jego klientów – pozwanych” – głosi uzasadnienie.

Prezes SBB Arkadiusz Szcześniak mówi w rozmowie z PAP, że także resort sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zwracali uwagę na konieczność usunięcia tego artykułu. „Obie te instytucje pisały, że to trzeba usunąć, bo to jest resztka po BTE” – mówi prezes SBB.

„Mamy nadzieję, że będzie to poselski projekt” – dodaje. „Nie chcemy dodawać tego jako poprawek do projektu prezydenckiego (o wsparciu dla kredytobiorców, którym zajmuje się sejmowa podkomisja – PAP), bo to jest zmiana w kodeksie postępowania cywilnego, więc znacznie wyszłoby to poza zakres ustawy prezydenckiej. Stąd chcemy, aby to przeszło jako odrębny projekt” – dodaje Szcześniak.

BTE to specjalne, pozasądowe prawo egzekucji, stwierdzające istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która bezpośrednio dokonała z nim czynności bankowej lub która była dłużnikiem banku. Instytucja bankowego tytułu egzekucyjnego istniała w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o BTE są niezgodne z Konstytucją i tracą moc obowiązującą 1 sierpnia 2016 r. 25 września 2015 r. Sejm przyjął ustawę znoszącą instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego.

]]
Source: Gazeta prawna