Spory między powiatami o koszty pieczy zastępczej

Ustawodawca przewidział, że powiaty będą się spierały o to, który z nich jest zobowiązany do poniesienia kosztów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wprowadził do jej przepisów trzy etapy wskazania właściwego powiatu oraz upoważnił sądy administracyjne do rozstrzygania sporu.

Source: Infor.pl aktualności