Trybunał Konstytucyjny zbada, czy wolno karać za odmowę usługi ze względu na światopogląd

Trybunał Konstytucyjny zbada, czy wolno karać za odmowę usługi ze względu na światopogląd

Jego wniosek ma związek z głośną sprawą Adama J., pracownika łódzkiej drukarni, który odmówił druku materiałów promujących treści homo-, bi- i transseksualne. Drukarz tłumaczył odmowę swymi przekonaniami. Łódzki sąd prawomocnie uznał go za winnego wykroczenia z art. 138 Kw, polegającego na „umyślnej, bez uzasadnionej przyczyny, odmowie świadczenia, do którego jest obowiązany”. Zarazem sąd odstąpił od wymierzenia mu kary. Za naruszenie art. 138 Kw może grozić grzywna do 5 tys. zł.

We wrześniu br. Ziobro w kasacji do Sądu Najwyższego wniósł o uniewinnienie Adama J.

Teraz – jako prokurator generalny – zaskarżył do TK art. 138 Kw, wnosząc o uznanie go za niezgodny z zasadą demokratycznego państwa prawa wyrażoną w art. 2 konstytucji oraz z art. 53, gwarantującym wolność sumienia i religii. Stawia też art. 138 zarzut naruszenia wolności gospodarczej i swobody zawierania umów. „Mam nadzieję, że TK podzieli taki punkt widzenia” – powiedział Ziobro w rozmowie z PAP.

„Sąd oparł się na przepisie sięgającym rodowodem lat 50. Wprowadzono go, by w warunkach centralnie sterowanej, socjalistycznej gospodarki zagwarantować konsumentom równy dostęp do deficytowych usług na rynku po obowiązujących wówczas urzędowych cenach” – podkreślił Ziobro. Dodał że artykuł ten miał służyć walce ze zjawiskiem spekulacji w warunkach gospodarki centralistycznej, nie wolnorynkowej.


Source: Gazeta prawna