Użyczenie przez gminę nieruchomości spółce gminnej a przychód z CIT

W następstwie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego utworzono spółkę, która wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki zlikwidowanego zakładu oraz przejęła jego majątek. Nieruchomości gruntowe stanowią jednak nadal własność gminy. Gmina chciałaby przekazać spółce w nieodpłatne używanie nieruchomości gruntowe na podstawie umowy użyczenia na czas nieokreślony (bezpłatne używanie wyłącznie w celu realizacji zadań własnych gminy, tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków). Czy czynność ta jest wyłączona z opodatkowania CIT?

Source: Infor.pl aktualności