Zespół 1

Wstęp

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. ukaże się seria Poradników, w których zostaną omówione aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Eksperci podadzą zastosowanie w praktyce zmienionych przepisów tego rozporządzenia oraz zmian wynikających z innych aktów prawnych, regulujących prowadzenie gospodarki finansowej ww. jednostek organizacyjnych. Poradniki będą napisane w formie komentarza do poszczególnych zespołów kont wymienionych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia – od zespołu 0 aż po zespół 8. Cykl zakończy się dwoma dodatkowymi Poradnikami, w których zostaną przedstawione zasady:

  • prowadzenia ewidencji pozabilansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • sporządzania sprawozdań finansowych.

 

Drugi z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach zespołu 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”. Zespół ten służy do ewidencji najbardziej płynnych składników aktywów jednostek, do których należą środki pieniężne oraz krótkoterminowe aktywa finansowe. W Poradniku przedstawiono zasady dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych dotyczących tych składników majątkowych, a także zasady zakładania i prowadzenia rachunków bankowych oraz gospodarki kasowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.:

  • co to są środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe,
  • jakie obowiązują zasady wyceny tych aktywów na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego,
  • na podstawie jakich dowodów księgowych ujmuje się operacje na kontach zespołu 1 (przedstawiono wzory tych dowodów i zasady ich wypełniania),
  • jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołu 1,
  • jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołu 1 (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma, wskazano jednocześnie konta przeciwstawne),
  • jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszczególnych kont (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów).

 

Poradnik z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołu 1.

 

W następnym numerze zostanie omówiony kolejny zespół wzorcowego planu kont: Zespół 2  – „Rozrachunki i rozliczenia” po zmianach

Source: Infor.pl aktualności